De voordelen van onderzoek volgens de Wegenscanners

Asfaltdikte uit een wegenscan met grondradar

De voordelen van onderzoek volgens de Wegenscanners

Wegonderzoek

De Wegenscanners willen wegonderzoek verbeteren. Daarbij maken we gebruik van onze visie: onderzoek van globaal naar detailniveau en koppel daarbij puntinformatie aan globale informatie van wegen. Met onze wegenscan leveren wij complete informatie over de opbouw en kwaliteit van de constructie van wegen. De metingen worden rijdend uitgevoerd zonder verkeersmaatregelen. Hierdoor kan snel en efficiënt worden gemeten. Onze informatie zorgt voor een betere budgettering van projecten en het reduceren van faalkosten in de uitvoering.

De voordelen van onze aanpak:

  • onze informatie geeft een compleet beeld van de weg;
  • onze metingen zijn efficiënt en nauwkeurig;
  • onze resultaten zijn toepasbaar in de praktijk.

In de folder Voordelen van wegonderzoek volgens de Wegenscanners staat dat in meer detail beschreven.

ONZE INFORMATIE: EEN COMPLEET BEELD VAN DE WEG

Met slimme en efficiënte meettechnieken leveren wij complete informatie over de opbouw en kwaliteit van de wegconstructie. Door al rijdend te meten, geeft ons wegonderzoek een continu beeld van de opbouw van de weg.In de standaard aanpak worden boringen geplaatst op een vaste afstand van elkaar. Deze boringen geven op dat ene punt heel nauwkeurige informatie, maar de boringen geven geen informatie over de opbouw van de weg tussen de boringen. In de praktijk zien wij dat de opbouw van de weg sterk kan verschillen en boringen niet altijd op een representatief punt zijn genomen. Hierdoor kan de gemiddelde waarde van een heel wegvak afwijken van de werkelijkheid. Terwijl deze waarden wel worden gebruikt voor verdere verwerking.

Asfaltdikte uit boringen

Asfaltdikte uit boringen

Asfaltdikte uit een wegenscan met grondradar

Asfaltdikte uit een wegenscan

In het wegonderzoek van de Wegenscanners wordt een compleet beeld van de opbouw van de weg gekregen. Hierdoor worden onzekerheden in de resultaten geminimaliseerd en risico’s tijdens de verdere verwerking in de voorbereiding en in de uitvoering van werken geminimaliseerd.

ONZE METING: EFFICIËNT EN NAUWKEURIG

Met onze sterk vernieuwde werkwijze leveren wij een wegenscan van de complete weg. Met een gammaspectrometer meten we de samenstelling van de weg; een grondradar brengt de constructieve opbouw van de weg in kaart.

Veilig en zonder congestie

Om goed wegonderzoek uit te voeren, hoeft de weg niet worden afgesloten. Al rijdend verrichten we onze metingen. Onze systemen zijn op een actiewagen gemonteerd. De grondradar en gamma spectrometer kunnen op normale rijsnelheid worden gebruikt of we nu in een woonwijk, op een snelweg of op een vliegveld rijden. De metingen geven weinig overlast voor het verkeer en kunnen hierdoor snel worden uitgevoerd. Hierdoor vinden de metingen kosten efficiënt plaats.

Grondradar

De grondradar meet de reflectie van radarstraling in de weg. Bij het meten wordt een hoogfrequente radiopuls door de zendspoel uitgezonden en gereflecteerd op bepaalde lagen of objecten in de weg, die andere elektromagnetische eigenschappen hebben dan de bovengelegen lagen. Deze meting levert informatie over de opbouw van de weg en laagovergangen in het asfalt. Het geeft bovendien schades onderin het asfalt weer en laat zien of er kabels en leidingen onder de weg voorkomen.

Gamma Spectrometer

De Gammaspectrometer meet de (van nature voorkomende) radioactieve straling in het steenskelet van het asfalt en geeft daarmee informatie over de samenstelling van het wegdek. Bijvoorbeeld over gebruik van verschillende soorten steenslag. Deze gegevens van ons wegonderzoek laten een geschiedenisboek zien van de weg: verschillende momenten van aanleg en reparatievakken worden zo zichtbaar.

ONZE RESULTATEN: TOEPASBAAR IN DE PRAKTIJK

Onze wegenscan vormt een uitstekende basis, waarbij ieder netwerk/project haar voordeel mee kan doen. Als deze informatie bekend is kunnen veel beter de gedetailleerde vervolgstappen gemaakt worden. Het voordeel is dat met deze stapsgewijze aanpak voorkomen wordt dat er belangrijke details over het hoofd worden gezien. Hieronder wordt uiteengezet welke voordelen dit voor uw organisatie oplevert.

Input voor draagkrachtanalyse

De data van onze wegenscan, komende uit de homogene wegvakken, kan uitstekend worden gebruikt voor de vervolgstappen. Denk hierbij aan de toepassing van de val gewicht deflectiemetingen (VGD Metingen). Door deze data te integreren in de berekeningen kan een zuiverdere draagkrachtanalyse worden opgesteld, dit geldt eveneens voor de bepaling van de restlevensduur. Vanzelfsprekend volgt hieruit een exactere versterkingsmaatregel.

Homogene wegvakken met gemiddelde asfaltdikte

Een kaart van homogene wegvakken uit de wegenscan met de gammaspectrometer en grondradar

 Homogene wegvakken voor planning en begroting

De informatie van onze wegenscan uit beide sensoren, asfaltdikte uit de grondradar en toegepaste steenslagen uit de  gammaspectrometer, wordt gebruikt om homogene wegvakken te bepalen. Deze unieke kaart toont vakken waarin de asfaltdikte en asfaltsamenstelling gelijk is. De kengetallen van deze vakken kunnen bij uitstek worden gebruikt voor planning en prioritering van onderhoud, maken van begrotingen en het gericht bepalen van milieuhygiënisch vervolgonderzoek.

 Hoeveelheidsbepaling

Ook in de latere stappen in het proces kan de data worden gebruikt. Tijdens het opstellen van de contractstukken kan de informatie van asfalt- en funderingsdiktes worden gebruikt voor een snelle en exacte hoeveelheidsbepaling. Uit ervaring weten we dat binnen RAW contracten vaak discussie ontstaat over de hoeveelheden, op deze manier voorkomen we dit en minimaliseren we de kans op meerwerk. Binnen UAV GC contracten heeft de aannemer voorafgaand een beter overzicht over de hoeveelheden. Hierdoor hoeft hij geen onnodige risico’s te calculeren. Risico’s die uiteindelijk toch door de opdrachtgever worden betaald.

Verrassingen in de uitvoering zijn verleden tijd

Onverwachte dunne asfaltlagen, oude klinkerstroken in de fundering en vreemde verzakkingen in de bodem. Dit zijn een aantal voorbeelden waar menig wegbeheerder ervaring mee heeft. Het werk loopt uit en de kosten lopen flink op. Onze wegenscan wegonderzoek voorkomt deze verrassingen tijdens uitvoering. Met ons wegonderzoek kan in een vroegtijdig stadium beter gestuurd worden op deze onverwachte aspecten. Eveneens worden “goede draagkrachtige” gedeelten ook zichtbaar waardoor voorkomen wordt dat voortijdige vervanging plaatsvindt.

Rechtstreeks in het beheersysteem

Gebruiksgemak vinden we belangrijk. We weten dat analoge tekeningen ergens in het archief belanden, daarnaast worden PDF bestanden niet altijd op de juiste plek digitaal gearchiveerd. Dat willen we niet. De data die we genereren met onze wegenscan is GIS gerelateerd en uitstekend toepasbaar in het beheerssysteem. Het is onze zorg dat de data in het beheerssyteem geïntegreerd wordt.

Controle oplevering (RAW 2015)

Binnenkort komt de standaard RAW 2015 uit. Het hoofdstuk asfalt wordt veranderd. Met name de kortingsregelingen gaan op de schop. Tevens kan bij ‘te weinig laagdikte’ de opdrachtgever eisen dat het nieuw aangebrachte asfalt vervangen wordt. Met ons wegonderzoek  kunnen uitstekend de risicogebieden, waar de asfaltdiktes te dun zijn, worden aangeduid.

Deel dit bericht