Heerenveen beter bereikbaar

26 november 2018

De gemeente Heerenveen en provincie Fryslân willen Heerenveen beter bereikbaar maken. Samen met Rijkswaterstaat nemen gemeente en provincie maatregelen voor de verbetering van de op- en afritten van de A32. Dit zorgt voor een vlottere en nog veiligere doorstroom van het verkeer in Heerenveen.

Om deze doelen te bereiken heeft de gemeente een ontwerp gemaakt voor herinrichting van het wegennet dat moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van Heerenveen en waarbij de stad zo min mogelijk wordt belast. Bestaande aansluitingen worden hiervoor geoptimaliseerd en er komt zo min mogelijk nieuw asfalt. De Wegenscanners hebben hiervoor informatie over de wegconstructie geleverd.

Zo min mogelijk nieuw asfalt

Om deze plannen goed uit te kunnen voeren is informatie nodig over de huidige staat van de wegconstructie van het wegennet. Om zo min mogelijk nieuw asfalt te gebruiken zal voor de nieuwe verhardingsopbouw zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de huidige verhardingsopbouw.

Daarom is aan de wegenscanners gevraagd om alle aanwezige asfaltconstructies in beeld te brengen en in vakken in te delen met informatie over de constructieopbouw. Deze informatie moet vervolgens geschikt zijn voor ontwerp en uitvoering van civieltechnische werkzaamheden.

Inmeten van het wegennet

De Wegenscanners hebben 23 km van de wegconstructie ingescand met de meetopstelling op de auto. Met deze scans is  de variatie in opbouw in de lengterichting van de weg in beeld gebracht. Deze metingen zijn in het verkeer uitgevoerd. Om ook te onderzoeken hoe de opbouw in de breedte van de weg varieert zijn in een wegafzetting dwarsprofielen gemeten.

De grote hoeveelheid meetgegevens zijn vervolgens geanalyseerd op verschillende civieltechnische aspecten die voor het ontwerp en uitvoering van belang zijn:

 • Asfaltdikte
 • Funderingsdikte
 • Steenslagwaarde
 • Constructieopbouw (homogene wegvakken en homogene funderingsvakken
 • Laagopbouw asfaltpakket
 • Laagovergangen ondergrond
 • Schadebeelden
  • Lokale schades
  • Onthechting
  • Verbrijzeling

Gebruik van grote hoeveelheid informatie

De grote hoeveelheid informatie laat opmerkelijke aspecten zien. Zo is er op een aantal locaties geen fundering onder de weg aangetroffen en zijn in de ondergrond tot 2 meter diepte laagovergangen in de natuurlijke bodem gekarteerd.

Al deze informatie van de constructieopbouw (dikte asfalt, dikte fundering) verschaft inzicht in de aanwezige verhardingsopbouw. Aan de hand van dit inzicht kan een keuze worden gemaakt om delen van de opbouw te laten zitten of volledig op te breken. Tevens kunnen de te nemen (herstel)maatregelen aan de hand van de verhardingsopbouw beter bepaald worden. De schadebeelden die zijn aangetroffen in het asfalt en de verschillende lagen die in het asfalt zijn aangetroffen kunnen helpen om het verhardingsadvies rondom de te nemen (herstel)maatregelen beter uit te voeren.

Op basis van de constructieopbouw en steenslagvariatie zijn homogene wegvakken opgesteld. Deze homogene wegvakken geven op projectniveau duidelijk inzicht en verdelen de weg in hapklare brokken. De indeling kan op diverse manieren worden gebruikt voor bijvoorbeeld maatregelbepaling en wegvakindeling op beheerniveau, maar kan ook als basis dienen voor het vervolgonderzoek naar de aanwezigheid van teer (CROW 210).